TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ve TAAHHÜTNAME
 1. İş bu sözleşme okul servis araçları hizmet yönetmeliğinin hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup servis aracına öğrenci ve öğretmenlerden başka herhangi bir kimse alınmaz.
 2. Velisi bulunduğum öğrencinin okula sağlıklı bir şekilde ve zamanında gidebilmesi açısından, öğrencinin belirlenen saatten 5 dk. önce hazır olmasını, ayrıca istisnai haller dışında servisin öğrenciyi bekleme süresi sürücünün vermiş olduğu saatten 2 dk.yı geçmeyeceğini yine servis sürücüsü veya rehber evin zilini çalarak servisin geldiğini haber vermeyeceğini ve telefonla aramayacağını kabul ediyorum.
 3. Velisi bulunduğum öğrencinin sabah yukarıda belirttiğim ikametgah adresinden alınıp okul çıkışında aynı adrese bırakılmasını kabul ediyorum. Öğrencinin gün içinde tarafımdan alınması halinde veya değişik bir adrese bırakılması gerektiğinde tarafımdan bu durumu yazılı olarak ulaşım müdürü ve servis sürücüsüne bildirmeyi kabul ediyorum. Ayrıca tarafımın uzun süreli adres değişikliği talebimi; servis bürosuna yazılı olarak bildirmek zorunda olduğumu kabul ediyorum.
 4. Öğrenci tarafından araca verilecek olan zararlardan veli sorumludur. Araçlarda herhangi bir şey yenilip, içilmeyecektir.
 5. Öğrenci, servis esnasında okul idaresi ve Emir Turistik Servisleri Turizm Limited Şirketi’nin ortak belirlediği kurallara uymak zorundadır.
 6. Yıllık servis hizmetimin VUK. ve diğer kanun ve hükümler gereği hizmetin ifası halinde aylık olarak faturalanmasını kabul ediyorum.
 7. Kayıt tarihindeki ücret tarifesi tutarı ………………..TL dir. Ücretler taşıyıcı firmanın 5216 sayılı kanunun 7.maddesinin (f ) bendi ile 5362 sayılı kanunun 62. maddesine istinaden tespit ettiği km hesabı belirtilen azamı ücret haricinde sağlanan tüm özel hizmet giderleri(UKOME fiyat tarifesinin altında bulunan “… ilgili mevzuatta yer alan standartlara ilave hizmetlerden ferdi kaza sigortası, koltuk sayısından az öğrenci taşınması, lüks sınıf araç kullanılması, özel ambulans anlaşması bulunması, gezi, rehber ücreti, öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatillerde ek ücret alınmadan yapılan taşımalar, …”) ile birlikte tebliğ edilen liste fiyatı üzerinden vergiler dahil hafta içi bedeli… …….…………..……TL (…….…………………..…………)hafta sonu etüt hizmet bedeli……………………… TL (………………………………..),toplam…………….TL (…………..) PEŞİN/KREDİ KARTINA TAKSİTLİ/HAVALE olarak alınacaktır.
 8. Taraflar yukarıda belirtilen ödeme miktarı ve ödeme koşullarını kayıtsız şartsız kabul etmiştir. Şirket, servis ücretinin belirtilen tarihte ödenmemesi durumunda 1 gün önceden haber vermek kaydıyla servis hizmetini durdurmaya hak kazanır.
 9. Adres değişikliğinden doğan ücret farklılıkları değişiklik tarihinden itibaren geçerli olarak yeniden düzenlenir. Değişiklikten doğan ücret fark talebi ve iade hakkı EMİR TURİSTİK SERVİSLERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ ‘nde saklıdır. Sonradan gerçekleşen adres değişikliklerinde EMİR TURİSTİK SERVİSLERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ ‘ nin belirleyeceği taşıma şekli uygulanacaktır. Toplu taşımanın oluşmadığı veya mevcut kapasitenin dolu olduğu durumlarda EMİR TURİSTİK SERVİSLERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ’nin hizmet vermeme hakkı saklıdır.
 10. EMİR TURİSTİK SERVİSLERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ eğitim dönemi boyunca öğrencinin sürücüsünde, rehberinde ve aracında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 11. EMİR TURİSTİK SERVİSLERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ tanıtımlarına ilişkin çıkarılacak dergi, gazete, broşür, afiş, fragman, vb. gibi yayınlarda velisi bulunduğum öğrencinin ve/veya şahsımın görüntüsü, fotoğraf ve ismimin kullanılması durumunda, EMİR TURİSTİK SERVİSLERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ’den herhangi bir hak ve alacak talep etmeyeceğimizi ve belirtilen hususlara ilişkin izin ve icazetimizin olduğunu kabul ve taahhüt ediyorum. Edinilen iletişim bilgilerimizin, kamu ve hükümet makamları dahil kamu ve hükümet makamlarından gelen talepleri yanıtlamak için çalışmalar ve EMİR TURİSTİK SERVİSLERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ’in çalışmalarını korumak ve/veya yan kuruluşların, bizim veya başkalarının haklarını, gizliliğini, güvenliğini pazarlama ve hizmet faaliyetlerini ve mülkiyetini korumak için kullanılmasına muvafakat ediyorum.
 12. Taşıtıcı/Veli ile taşıyıcı EMİR TURİSTİK SERVİSLERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ arasında 12 maddeden ibaret olan bahis konusu maddeler taraflarca karşılıklı okunup, kabul edilerek iş bu sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeden doğan damga vergisi ve benzer yükümlülükler veliye aittir. Ayrıca iş bu sözleşmede yazan adresler tarafların tebligat adresi olup ihtilaf vukuunda Ankara İcra Daireleri ve Mah. yetkilidir.
TAAHHÜTNAME

1.Öğrenci taşıma süresi bir eğitim yılı için geçerlidir.

A) Eğitim dönemi başlamadan önce …………….. (bu tarih dahildir.) tarihine kadar velisi bulunduğum öğrencinin okuldan kaydını aldırmam halinde öğrencinin servis iptali talebimde yıllık ücretten % 10 kesinti yapılarak bir ay içerisinde yaptığım ödeme hesabıma iade yapılmasını kabul ve taahhüt ediyorum.

B)……………– ……………. tarihleri arasında velisi bulunduğum öğrencinin okuldan kaydını aldırmam halinde öğrencinin servis iptali talebimde kullanılan bedel düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden % 20 kesinti yapılarak bir ay içerisinde yaptığım ödeme hesabıma iade edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

C)…………….. (bu tarih dahildir.) tarihinden sonra servis iptali halinde herhangi bir iade yapılmayacağını kabul ve taahhüt ediyorum.

D) Mücbir sebeplerin var olması halinde ( Mücbir sebepler: Ağır hastalık, Sel, Yangın, Doğal afetler, İl dışı ikametgah değişikliği, Uzun tedavi gerektiren bir hastalık ) hallerinde iade talebinde bulunmam halinde bir ay içerisinde % 20 kesinti yapılmasını, ayrıca bu kesintiden bağımsız olarak kesilen fatura tutarının%8 KDV miktarı kadar kesinti yapılmasını kabul ve taahhüt ediyorum. Salgın hastalık sebebi ile taşıma kapasitelerinde herhangi bir kısıtlama veya düzenleme yapılması halinde fiyatlarda güncelleme yapılmasını kabul ediyorum. Okuldan atılma halinin mücbir sebep olarak kabul edilmeyeceğini biliyorum. ( mücbir sebepler D maddesinde geçen ifadelerle sınırlıdır.)

E)Çift yön sözleşmelerin daha sonra tek yöne çevrilmesi halinde fatura tutarı üzerinden %8 KDV kesintisi yapılmasını kabul ve taahhüt ediyorum.

F)Kredi Kartına taksitli yapılan ödemelerde, taksit bedeli EMİR TURİSTİK SERVİSLERİ TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ hesabına geçtikten sonra tarafıma iade yapılmasını kabul ve taahhüt ediyorum.

G) Öğrencinin okul ile ilişkisi kesildikten sonra en geç 15 gün içerisinde servis birimine iade talebini yazılı olarak yapmayı kabul ve taahhüt ederim.  Her ne sebeple olursa olsun, velisi bulunduğum öğrencinin okul kaydının silinmesi ve servis iptali halinde kredi kartı ile defaten veya her bir taksit için ilgili bankaca kesilen komisyon bedellerinin ve vermiş olduğum senet veya senetlerin vadesinde ödenmemesi halinde protesto masrafı ve ihtarname giderlerinin tarafıma yapılacak ödeme iadesinden mahsup edilmesini kabul, taahhüt ve muvafakat ediyorum.

Rehber ücreti için %…. ek ücret alınmasına muvafakat ediyorum.

Ek konfor ücretine ilişkin olarak, kullanılacak araçların maksimum 2 yaşında olması halinde ek konfor hizmeti almak ve buna karşılık …… ek konfor ücreti ödemeye muvafakat ediyorum.

Servis araçlarında araç takip sistemi kullanılması halinde buna karşılık olarak %…fazladan ücret ödeyeceğimi biliyorum ve buna muvafakat ediyorum.

Cumartesi taşımaları olması halinde buna mukabil ek ücret ödemeye muvafakat ediyorum.

 

Ücret iade koşulları oluştuğunda 8.maddede tanımlanan özel hizmet giderleri ödenen ücretten mahsup edilir. İade sadece servis ücreti için yapılır.

2.1.maddede yazılı şartlar dışında servis ücretinin iadesi talebinde bulunmayacağımı ve bakiye servis ücretini defaten ve nakden ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ediyorum. Servis hizmeti verildiği ayın içinde velisi bulunduğum öğrencinin servis hizmeti iptalini istemem halinde o ayın hizmet bedelini tam olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda yazılı sözleşme maddelerini ve taahhütnameyi okudum, anladım ve kendi hür irademle imzaladım.